Disclaimer

Het kan soms voorkomen dat de informatie die op AllesoverAustralie.nl voorkomt niet overeenkomt met de werkelijkheid. Dit kan onder andere een gevolg zijn van veranderingen op websites, mis-interpretaties of van het feit dat de door AllesoverAustralie.nl verschafte informatie gevoelig is voor verandering. AllesoverAustralie.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik maken van of vertrouwen op de door of namens haar verschafte informatie en/of het op enige andere wijze gebruik maken van de website.

AllesoverAustralie.nl verkoopt geen producten/diensten die eigendom zijn van AllesoverAustralie.nl De verantwoordelijkheden, aansprakelijkheden, rechten en plichten die ontstaan bij de overeenkomsten tussen vragers en bieders liggen derhalve niet bij AllesoverAustralie.nl. AllesoverAustralie.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan door het niet, of niet tijdig, leveren van goederen en/of diensten dan wel het leveren van goederen en/of diensten die gebrekkig zijn partijen die op of via AllesoverAustralie.nl vermeld worden, dan wel schade ontstaan als gevolg van andere oorzaken die verband houden met het gebruik van AllesoverAustralie.nl.